CRB

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder om CRB-regleringen. Om du inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Hur ändras öppningsriktningen på CRA110 och CRB100?

Du ändrar rotationsriktning så här:
- Stäng av strömmen
- Tryck och håll joysticken åt de håll som ventilen rör sig från stängd till öppen
- Koppla på strömmen igen och håll kvar joysticken i några sekunder
- Nu har arbetsriktningen ändrats

Hur ändras rumstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?

Så här ändrar du den inställda rumstemperaturen:
- Tryck kort på ratten på rumsenheten
- Öka eller minska temperaturen genom att vrida ratten åt höger eller vänster
- Bekräfta genom att trycka kort på ratten

Hur ändras den maximala framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?

Så här gör du inställningarna:
- Håll ned ratten på rumsenheten i 4 sekunder
- Den fasta nyckeln och symbolen "MAX" visas
- Tryck kort på ratten så att siffrorna blinkar
- Ändra temperaturen genom att vrida ratten åt höger för att öka temperaturen, och åt vänster för att minska den
- Bekräfta genom att trycka kort på ratten
- Tryck ner joysticken i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn

Hur ändras den minsta framledningstemperaturen på regleringsserie CRB100 och CUA100?

Så här gör du inställningarna:
- Håll ned ratten på rumsenheten i 4 sekunder
- Den fasta nyckeln och symbolen "MAX" visas
- Vrid ratten åt vänster
- Den fasta nyckeln och symbolen "MIN" visas
- Tryck kort på ratten så att siffrorna blinkar
- Ändra temperaturen genom att vrida ratten åt höger för att öka temperaturen, och åt vänster för att minska den
- Bekräfta genom att trycka kort på ratten
- Tryck ner joysticken i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn

Vilken temperatur visar rumsenhetens display och vilken temperatur visar regleringsenhetens display på regleringen CRB100 och CUA100?

På rumsenhetens display visas den faktiska rumstemperaturen (Obs! Om C=0, se vanliga frågor och svar om C=0 och C=1)  och regleringsenhetens display visar den faktiska framledningstemperaturen.

Vad är skillnaden mellan C=0 och C=1 på regleringen CRB100 och CUA100?

På samma meny som inställningarna görs för maximal och minimal framledningstemperatur går det att ändra C-inställningarna. C-inställningarna används för att välja vilken version av regleringsfunktionen som regleringen har. Följande inställningar finns:
C=0   Regleringsfunktionen baseras på inomhustemperaturen. På displayen visas den faktiska rumstemperaturen. Om du trycker kort på ratten visas den önskade rumstemperaturen.
C=1   Det här är reglering baserad på en konstant framledningstemperatur. Med den här inställningen är rumsenheten bara en fjärrkontroll för regleringsenheten. På displayen visas den faktiska framledningstemperaturen. Om du trycker kort på ratten visas den önskade framledningstemperaturen.

Vad beskriver pilarna på displayen för CRB100 och CUA100?

Pilarna visar hur den faktiska temperaturen förhåller sig till den inställda temperaturen. Om pilen till exempel pekar uppåt betyder det att den faktiska temperaturen ligger under den inställda temperaturen. Om pilarna blinkar anger det att ventilen är helt stängd/öppen och att regleringen inte kan göra mer för att uppnå rumstemperaturen.

Hur vet du att den trådlösa kommunikationen fungerar i regleringarna i serie CRB100 och CUA100?

Om radiosymbolen visas med fast sken, och inte blinkar, betyder det att kommunikationen mellan rumsenheten och regleringsenheten fungerar. Om radiosymbolen blinkar betyder det att radiokommunikationen inte fungerar. Om så är fallet flyttar du rumsenheten till en bättre plats. Försök att undvika stål och vatten i kommunikationsvägen mellan rumsenheten och regleringsenheten.

Hur långt kan avståndet mellan den trådlösa rumsenheten och enheten i regleringsserie CRB120 vara?

Beroende på omständigheterna kan transmissionsområdet mellan rumsenheten och regleringsenheten inuti en byggnad vara allt mellan 20 och 60 meter beroende på produkternas riktning och vilket material som används i byggnaden.
Vissa material kan dämpa radiovågorna mer än andra material. Några exempel från litteratur på dämpning:
Trä, gipsskiva, glasskiva 5-10 %
Tegelvägg   10-40 %
Betong med armering  10-90 %
Metall   90-100 %

Vissa material kan stoppa radiokommunikationen helt. Exempel på sådana material är metallplåt och vatten. En typisk källa till problem är när överföringen måste passera pannan eller en ackumulatortank. De kan hindra överföringen helt.

Men radiovågorna kan också reflekteras i ytan på till exempel en ackumulatortank så att man får en bra kommunikation.

Ett gott råd är att testa olika platser för rumsenheten. Även små förflyttningar kan förändra signalens kvalitet dramatiskt.  Det är också en god idé att testa olika riktningar på regleringsenheten.

Vad kan du använda extrabrytaren i serie CRB100 till?

Extrabrytaren kan användas till att ansluta extern utrustning som du vill starta/stoppa via ventilens position. Ett exempel kan vara cirkulationspumpen som du vill stänga av om ventilen är stängd. Ett annat exempel är extravärme som du vill sätta på när ventilen når en viss ventilposition.

Hur ställer du in när extrabrytaren i serie CRB100 ska aktiveras eller inte?

Under regleringsenhetens ratt finns en grön justeringskam. Med den ändrar du när extrabrytaren ska aktiveras/avaktiveras.

faq_cra_crb_20.png

Hur ansluts cirkulationspumpen till extrabrytaren på regleringen CRB113 och CRB114?

Se bifogad bildfaq_cra_crb_21.png

Hur kan T2 aktiveras av extern utrustning till regleringsserie CRA100 och CRB100?

Under regleringsenhetens kåpa finns  ett grönt kontaktdon. På kontaktdonet ansluter du två ledningar, och när de ansluts till varandra aktiveras T2-temperaturen. Exempel på extern utrustning är ESBEs GSM-modul CRB915 (artikelnummer 1705 59 00) där du kan växla mellan de två förinställda temperaturerna med din mobiltelefon.

OBS! Signalen från den externa utrustningen måste vara fri från spänning och motstånd.

faq_cra_crb_23.png